up

VÝHODNÉ NABÍDKY

>více

Nové domy

>více

PATROVÉ DOMY

>více

VÝHODNÉ NABÍDKY

>více

Nové domy

>více

PATROVÉ DOMY

>více

Nové domy

>více

PATROVÉ DOMY

>více

průvodce stavebníka

Kompletní průvodce stavebníka

dokument plný faktů o stavbě rodinných domů

Odkryjeme vám položky, které nejčastěji chybí v cenových nabídkách stavebních firem

Doporučíme vám standardní postup při výběru stavební firmy i co je třeba udělat před tím

Poradíme vám s výběrem pozemku i financováním

Základní deska dřevostavby

Cena spodní stavby vyplývá z níže uvedeného standardu. V případě zhoršení základových poměrů budou zemní práce prováděné v zemině nad tuto třídu považovány za vícepráce a budou doúčtovány v plné výši.

Stejně bude posuzována změna geologických poměrů majících vliv na složitost a náročnost zakládání
stavby.

Zejména se jedná o:

 • změnu únosnosti základové spáry
 • změna hladiny spodní vody
 • výskyt starých stavebních objektů, nebo jejich částí a následné uložení suti
 • výskyt povrchových vod s nutným odvodněním drenáží
 • nutnost provedení odvětrání radonu z podloží při použití podlahového topení
 • svažitý terén nad 3 %, vícepráce s výkopovými pracemi, přemístění hmot apod.

 

Všechny tyto změny mají za následek změnu rozsahu nebo systému zakládání. V základní ceně je úložná deska pro daný typ domu v provedení dle vzorového projektu Simply Invest, rodinné domy s.r.o. s výškou horní hrany 200 mm nad upraveným terénem, tepelná izolace po obvodu soklu základu polystyrenem XPS 30-50 mm s povrchovou úpravou na viditelných částech Alfadekorem. V ceně jsou započtena betonová schodiště.

 

Geologické podmínky (určují náročnost na zakládání spodní stavby):

 • Maximální třída těžitelnosti - 3. třída
 • Výpočtová únosnost zeminy Rdt = 150 kPa.
 • Svažitost terénu do 3 %.

 

Přípojky (elektropřípojka, vodovodní a kanalizační přípojka)*:

 • elektropřípojka v hloubce 0,7 m včetně signalizačního pásu materiál 4Bx10 CYKY (v případě
 • elektrokotle ještě CYKY J 3x1,5)
 • vodovodní přípojka v hloubce 1,2 m materiál PE HDPE 32 + chránička (pod spodní stavbou).

kanalizační přípojka v hloubce 1 m v potrubí PVC KG 150.
(*) – standardní délka přípojek od hrany základové desky je 5 m + pískový obsyp.

 

Odvod dešťové vody:

 • 4x lapače nečistot (gajgry) napojené na svody.
 • Potrubí PVC KG 125 od každého gajgru do vzdálenosti 2,5 m v pískovém obsypu.

V rozsahu přípojek nejsou zohledněny revizní a vstupní šachty, vsakovací jímky, retenční nádrže apod. Napojení
sítí na obecní sítě.

 

Opatření proti radonu a zemní vlhkosti:

 • Standardně je navrhnutá jednovrstvá protiradonová izolace pro střední radonový index stavby a pozemku a následně rodinný dům ochrání proti zemní vlhkosti.

 

Zateplení spodní stavby po celém vnějším obvodě:

 • Nenasákavá tepelná izolace tl. 50 mm uložená 300 mm pod upravený terén daným PD pro ohlášení stavby.
 • Povrchová úprava nenasákavé tepelné izolace je pouze ve viditelné části ALFADEKOR

 


Zemnící pásek hromosvodu:

 • Uložení zemnícího pásku do základových pasů a vyvedení v místě pro hromosvod a vyvedení pro domovní rozvaděč.

 

Projektová dokumentace:

 • Prováděcí projekt pro spodní stavbu (půdorys, řezy a detaily prostupů přípojek přes hydroizolaci).

 

Terénní úpravy:

 • Zasypání a urovnání výkopových prací.

 


Geodetické práce:

 • Geodetické zaměření a vytyčení stavby

 

Součástí standardní dodávky základové desky není:

 • provedení drenáží okolo základové desky
 • odvoz výkopku na skládku a jeho uložení na skládku
 • okapový chodník
 • přístupové chodníky k domu včetně obrubníku
 • zpevnění příjezdové komunikace ke stavbě zajistí zákazník, do termínu zahájení výstavby úložné desky
 • odstavné plochy na auto
 • dovoz zeminy pro přípravné zemní práce pod základovou desku na srovnání stávajícího terénu HTÚ (hrubých terénních úprav) a odvoz přebytečného výkopku
 • oplocení pozemku
 • komínové těleso
 • vodoměr, elektroměr, plynoměr včetně osazení a revize
 • odvětrání radonu z podloží

V případě zájmu klienta zajistíme dodávku prací, které nejsou ve standardní dodávce spodní stavby.

 

 

 
Přílohy


Máte dotaz?

Katalogové domy